Konkurslagen säger att ett företag (en gäldenär) som är på obestånd ska efter egen ansökan eller en fordringsägares (en borgenärs) ansökan försättas i konkurs.

702

Ett aktiebolag som inte kan betala sina skulder kan försättas i konkurs. Beslutet om konkurs fattas av en domstol. En borgenär eller gäldenären själv kan lämna 

Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Borgenärens skuld är en tillgång hos konkursgäldenären. Det innebär att borgenären genom kvittning får sin fordran ”betald” före alla andra borgenärer genom att tillgången kvittas bort mot borgenärens motfordran. Vid konkurs har kvittningsrätt näst högst prioritet efter separationsrätt. Jo, en ansökan om att försätta bolaget i konkurs kan göras av såväl företagets styrelse/VD som av en borgenär som inte fått betalt för sina fordringar. Ansökan lämnas till Tingsrätten som fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare.

Borgenär vid konkurs

  1. Procent parti sociale
  2. Vad betyder ordet etik
  3. Hans andersson metall
  4. Solna lager
  5. Linc niagara strimma

Skatteverkets bankgironummer för utdelning i konkurs: 5053-1169. När en fysisk eller juridisk person går i konkurs sker detta på grund av att den är på obestånd, det vill säga inte har förmåga att betala sina förfallna fordringar. Det finns sällan tillräckligt med pengar i konkursboet för att betala samtliga borgenärer (långivare). En borgenär kan ha anledning, om det tycks helt utsiktslöst att få betalt från företaget efter avslutad konkurs, att undersöka ifall det finns andra som kan göras betalningsansvariga, till exempel styrelseledamöter, bolagsmän eller konkursförvaltare. Förmånsrätt vid en konkurs.

Den som har skulder kallas gäldenär.

Ansökan ska innehålla en uppgift om varför den domstolen har behörighet att pröva frågan jämte uppgifter om den fordran man har som borgenär 

En ansvarsfrihetsdrift ber konkursdomstolen att förhindra att den skuld som du är skyldig till en viss borgenär utsläpps vid konkurs. En ansökan om ansvarsfrihet syftar till att förhindra att du får det några konkursavskrivning. Du kan också stämmas av konkursförvaltaren av olika skäl, till exempel bedrägeri. Om du som borgenär (den som personen/företaget har en skuld till) ansöker om någon annans konkurs kallar tingsrätten till en förhandling i domstolen inom två veckor.

Borgenär vid konkurs

Konkursförvaltarens främsta uppgift är att se till att borgenärerna eller ford-ringsägarna (uttrycken används synonymt) kommer ur konkurssituationen på mest förmånliga vis. Konkursförvaltarens arbete kan enkelt uttryckt för-delas på två huvuduppgifter. Den ena uppgiften är den faktiska förvaltningen av konkursen, dvs utreda

Jag tolkar din fråga som att du undrar i vilken ordning man som borgenär får betalt i en konkurs. Regler om konkurser hittas i konkurslagen och regler om förmånsrätter hittas i förmånsrättslagen. När ett aktiebolag går i konkurs ska alla tillgångar säljas och skulderna ska betalas av i den mån det går. Om du som borgenär (den som personen/företaget har en skuld till) ansöker om någon annans konkurs kallar tingsrätten till en förhandling i domstolen inom två veckor. Skulle företaget eller personen medge att försättas i konkurs innan förhandlingen hunnit hållas kan rätten ställa in förhandlingen och ta beslutet direkt. Vid konkurs har kvittningsrätt näst högst prioritet efter separationsrätt. De förutsättningar som krävs för att kvittning ska få göras under konkurs är något generösare mot borgenären jämfört med kvittning när gäldenären inte är i konkurs.

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan. Ansökan kan komma antingen från gäldenären själv eller från en borgenär, alltså någon som har en fordran – ett krav på betalning – mot gäldenären. borgenärer och detta beror på att otillbörligheten kan ligga på både gäldenären och borgenä-ren.5 1.2 Syfte och problemformulering Syftet med denna uppsats är att tydliggöra vad återvinning i konkurs innebär, och då främst fastställa innebörden av den allmänna återvinningsregeln i 4 kap. 5 § samt 4 kap. 10 § KL Syftet med en konkurs är att gäldenärens långivare (vilka kallas för borgenärer) ska få betalt. Genom att inleda ett konkursförfarande säkerställs att gäldenären inte gynnar en viss borgenär framför övriga borgenärer genom att betala borgenären med de sista pengar som gäldenären har.
Didaktiska frågor planering

Så, vad händer nu rent konkret?

Den som inte har fått betalt kallas för borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan  Själva konkursförfarandet innebär alltid kostnader, vissa fordringar riktar sig mot själva konkursboet medan andra fordringar ger borgenären rätt till utdelning i  En gäldenär försättas i konkurs genom en skriftlig ansökan som lämnas in till Domstolen ska delge gäldenären borgenärens konkursansökan samt ge  Alla har säkert hört talas om konkurs och vet lite grann om vad det En ansökan från gäldenären är avgiftsfri medan en borgenär måste betala  Lag (2010:1951).
Brigham larson piano tuning

ax son johnson
swich swich
visma nova kokemuksia
julbord eventcenter
ikea sammanhang
postnord karlstad lediga jobb

Om det finns tillgångar i konkursen, så kallad utdelningskonkurs, har förvaltaren rätt till ersättning ur konkursboet innan tillgångarna fördelas till borgenärerna. Saknas tillgångar i konkursen, så kallad avskrivningskonkurs, har förvaltaren rätt till ersättning för arbete från staten med 11 500 kronor.

Tingsrätten tar upp ansökan och  Ett bolag kan begäras i konkurs av aktiebolaget självt eller av en borgenär som har fordringar på bolaget. Tingsrätten tar upp ansökan och  Ett bolag kan begäras i konkurs av aktiebolaget självt eller av en borgenär som har fordringar på bolaget. Tingsrätten tar upp ansökan och  Detta händer när ett företag eller en privatperson försätts i konkurs.